AÇIK RIZA BEYANI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Ulma Ambalaj Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  (‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve Aydınlatma Metni çerçevesinde, kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle Şirketin yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından;

Şirket’in idare ve yönetimi ile finansal operasyonları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla gerekli olduğu ölçüde, KVKK’nın 5/2(a) maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesi kapsamında, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, KVKK’nın 5/2(d) maddesi kapsamında kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesi kapsamında veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ya da KVKK’nun 5/2(f) maddesi gereği veri sorumlusu Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle kişisel verilerimin işlenmesi hakkında Şirket tarafından bilgilendirildiğimi,

Aydınlatma Metni kapsamında yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVKK’nın 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve yurt içi ve yurt dışına aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, internet ve sosyal mecralarda kullanma dahil işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam olduğunu,

İşbu kişisel verilerimin, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu;

KVKK’nın 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak tarafıma ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme, bu taleplerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme gibi haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit eden bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakka ilişkin açıklamaları da içeren talebimi Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bildirdiğim ve Şirket kayıtlarında yer alan elektronik posta adresimi kullanmak suretiyle yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu;

Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi;

KVKK’da tanımlanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.